Điều khoản bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công Ty Cổ phần Dược phẩm Huệ Đức không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Khi quý khách liên hệ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm những gì khách hàng đồng ý chia sẻ như họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại liên lạc và địa chỉ liên hệ.